MERKEZ YÖNETMELİĞİ

  

30 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30225

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, yönetim organları ile görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Yıldız Teknik Üniversitesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerin yürütecekleri büyük veri ve/veya veriye dayalı her türlü istatistiksel çözümleme, değerlendirme, raporlama, tahminleme, analiz ve analize dayalı çalışmalar gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite tarafından talep edilen istatistiksel analiz ve raporlama alanlarında destek vermek.

b) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak analizleri gerçekleştirmek.

c) Üniversite veri altyapısının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasında destek vermek.

ç) İstatistik biliminin önemi, kullanımı ve farkındalığı üzerine ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve etkinlikler düzenlemek.

d) Eğitim bilimleri, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve temel bilimler alanlarındaki kişi ve kurumlar için istatistik altyapısını geliştirmeye yönelik eğitim programları düzenlemek ve sertifikalandırmak.

e) Üniversite, bilimsel kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından uygulanacak anketlerin tasarımı ve değerlendirilmesi konularında ücretli/ücretsiz destek sağlamak.

f) Bilimsel araştırmalar yapmak, veri toplamak, veri analizi yapmak, rapor hazırlamak, proje yürütmek, yayın yapmak ve yaptırmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, özellikle Sanayi-Üniversite işbirliği çerçevesinde araştırma faaliyetlerinde yer almak, AR-GE faaliyetlerine katkıda bulunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı akademik kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak, araştırma ve eğitim programları yürütmek.

ğ) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

h) Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet alanlarında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

ı) Üniversite öğrencileri için staj imkânı sağlamak.

i) Faaliyet alanlarına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

j) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarında yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

k) Üniversite öğretim elemanlarına araştırma/geliştirme faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere istatistiksel analiz, yorumlama ve raporlama hizmeti sağlayarak disiplinler arası çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu.

b) Yönetim Kurulu.

c) Müdür.

Danışma kurulunun oluşumu

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite bünyesinden ve diğer gerçek veya tüzel kişilerden Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onaylayacağı en çok 11 (on bir) üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili genel politikayı belirlemek ve çalışma alanları hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Yönetim kurulunun oluşumu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Müdürün teklifi, Rektörün onayı ile seçilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak,

c) Eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifika, başarı ve katılım belgelerinin düzenleme koşullarını belirlemek,

ç) Danışma Kurulundan gelen önerileri incelemek ve karara bağlamak,

d) Düzenlenecek eğitim programları ve verilecek hizmetlerin bedelini tespit etmek,

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan her türlü iş ve işlemleri denetlemek, gerekli gördüğünde uzmanlar aracılığıyla yapılan çalışmaların bilimsel ilkelere uygunluğunu denetletmek.

Müdür

MADDE 12 – (1) Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 13 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Merkezin amaç ve politikalarına uygun plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak.

e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 14 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen iki kişi, Müdür tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere, Rektörün onayına sunulur. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezi idare eder, Müdürün vereceği görevleri yapar, Müdürün olmadığı zamanlarda merkezi temsil eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.